english česky

Vita Occulta
Cesta ke svobodě

Podle aztécké mytologie přicházejí mrtví jednou za rok navštívit své blízké. Příbuzní pak pro ně připravují pohoštění a část noci stráví společně. I toto pojetí je estetickou a duchovní inspirací kabelek Vita Occulta. Dalším důležitým vlivem je samozřejmě také pirátsko-punková estetika legendární Viviene Westwood s její viktoriánskou přezdobeností a přímočarou revoltou, to vše spojené s hledáním nových souvislostí současné doby. Tvar kabelky vychází z designu přelomu 50. a 60. let. V této době dosáhla kabelka jako doplněk svého vrcholu a dámy ji prostě uměly nosit. Styl Vita Occulta je kombinace elegantní, ručně ušité kabelky se zdobnou asambláží ve stylu oltáře skrytou uvnitř každého kusu. Originální motivy se nikdy neopakují a každá z kabelek je tak naprostým originálem - jediná na celém světě. Nabízím i tzv. "kabelku na míru”. Zájemce si může zvolit a nakombinovat vlastní barvu kabelky a společně potom sestavíme obsah oltáře. Protože oltář by měl mít pro každého nositele osobní význam, budu se vás vyptávat na spoutu věcí. Vaše vlastní kabelka Vita Occulta o vás bude leccos vypovídat, bude vaším osobním uměleckým dílem, které si nekoupíte v žádném obchodě.
Kabelka Vita Occulta není pro každého. Je pro ty, co mají odvahu ji nosit a vydat se na cestu.

Vita Occulta je česká "Slow Fashion" značka, která nabízí ručně šité stylové a originální kabelky a nově také tzv. Tote bags - prostorné nákupní tašky zdobené barevnými kostičkami. Všechny kabelky i tašky vyrábíme z kvalitního sametu, koženky nebo džínoviny. Kabelky jsou pevně vyztužené a podšívka je ušitá z ručně potištěného saténu.

Napište: vitaocculta@gmail.com

Vita Occulta
The Way to Freedom

According to Aztec mythology, the dead come once a year to visit their loved ones. Relatives then prepare treats for them and spend part of the night together. This concept is an aesthetic and spiritual inspiration for Vita Occulta handbags. Another important influence is, of course, the pirate-punk aesthetics of the legendary Vivien Westwood with her Victorian adornment and direct revolt, all connected with the search for new connections in our times. The shape of the handbag comes from the 50s and 60s. At that time, the purse reached its highest level of design, and the ladies simply knew how to wear it. The Vita Occulta style is a combination of an elegant handmade handbag with an altarpiece-like assemblage hidden inside each piece. The original motifs are never repeated, and each of the handbags is totally unique, the only one in the world.
We also offer a custom-made handbag where everyone can choose his own handbag color and together we can create the altar content. Because the altar should have a personal meaning for each wearer, I will ask you about many things. Your own Vita Occulta handbag will be a personal piece of art that you can't buy in any store. Vita Occulta is not for everyone. It is for those who have the courage to wear it and to get on the road.

Vita Occulta is a Slow Fashion Czech brand that offers hand-tailored stylish and original handbags and also Tote bags - spacious shopping bags decorated with colored bones. All the bags are made of high quality velvet, vegan leather or denim. The handbags are firmly padded and the lining is sewn from hand-printed satin.

Write me your wish: vitaocculta@gmail.com


Vita Occulta handbags